Video-/filmimaterjali kasutustingimused

Seisuga 11.2012

Hansgrohe SE (edaspidi „litsentsiandja”) on autoriõiguste omanik, täpsemalt kuulub talle eksklusiivne litsents video-/filmimaterjali autoriõigustele (edaspidi „õigused”).

Litsentsiandja on ka oma toodete kaubamärgiõiguste omanik, samas ei ole selle lepingu toode kaubamärgilitsents ja neid kasutustingimusi ei saa kasutada kaubamärgilitsentsi kokkuleppe sõlmimiseks.

Samuti pole nende kasutustingimuste toodet võimalik kasutada turustuskoostöö alustamiseks.

Sel veebisaidil avaldatud video-/filmimaterjali tohib kasutada ainult kooskõlas siin kirjeldatud kasutustingimustega. Video-/filmimaterjali (edaspidi „materjal”) kasutamisega/rakendamisega või allalaadimisega nõustub vastuvõtja (edaspidi „litsentsivõtja”) nende kasutustingimustega.

 1. Litsentsiandja annab sellega litsentsivõtjale litsentsi (mida litsentsiandja tohib igal ajal tagasi võtta ja mis ei ole ülekantav ega eksklusiivne) õiguste kasutamiseks, mille ainus eesmärk on litsentsiandja toodete pakkumine ja müük.
 2. Litsentsivõtjal on lubatud kasutada materjali, millele ta on omandanud õigused tavapäraste ärisuhete kaudu. Samas pole litsentsivõtjal õigust nõuda litsentsiandjalt sellise materjali saamist või üleandmist.
 3. Litsentsivõtja ei tohi seda litsentsi või õigustega kaetud materjali kuritarvitada.
 4. Litsentsivõtjal pole lubatud väljastada all-litsentse.
 5. Litsentsivõtja ei tohi kunagi kasutada ega rakendada õigusi väljaspool kirjeldatud kasutusotstarvet ja tal pole lubatud astuda samme, mis oleks vastuolus kasutustingimuste sisu või mõttega. Litsentsivõtja hoidub kõigist säärastest tegevustest, millel oleks mõistliku kõrvaltvaataja seisukohalt tõenäoliselt negatiivne mõju litsentseeritud õiguste väärtusele, kehtivusele, rakendatavusele või litsentsiandja omanikustaatusele kui sellisele.
 6. Litsentsivõtja peab eriti hoolikalt jälgima konkreetsele materjalile lubatud kasutusviisi ja -kestust.
 7. Litsentsitasusid ei nõuta.
 8. Litsentsivõtja kinnitab, et litsentsivõtja ja -andja suhetes on õiguste ainuomanik litsentsiandja, õigused on ja jäävad litsentsiandja jagamatusse ainuomandisse ning litsentsivõtja pole saanud täiendavaid õigusi väljaspool selle litsentsi piire ega saa selliseid õigusi ka nõuda. Litsentsivõtja ei vaidlusta ega ohusta litsentsiandja staatust õiguste omanikuna.
 9. Litsentsi lõpetamisel ülesütlemise või aegumise tõttu katkevad automaatselt kõik õigused, mis olid litsentsivõtjale materjali puhul antud. Sama kehtib ka konkreetsele materjalile määratud kasutustähtaja möödumise puhul. Litsentsivõtja peab sel juhul õiguste ja materjali, millele tal on õigus, kasutamise viivitamatult lõpetama.
 10. Litsentsiandja ei taga õiguste õiguskindlust ega kanna vastutust selle eest, et õigusi kasutatakse ilma kolmandate osapoolte õigusi rikkumata.
 11. Litsentsivõtja kohustub hüvitama ja korvama litsentsiandjale kõik nõuded, kahjud, hagid, kahjumid ja kulutused (kaasa arvatud, kuid mitte ainult kohtu- ja õigusabikulud), mille litsentsivõtja on põhjustanud materjali kasutamisega.
 12. Litsentsivõtja peab teavitama litsentsiandjat viivitamatult kirjalikult kõigist talle teatavaks saanud rikkumistest või vaidlustest, mis puudutavad litsentsiandja õigusi materjalile. Litsentsiandjal on ainuõigus, kuid mitte kohustus, võtta rikkuja suhtes tarvitusele kaitsemeetmed, sealhulgas esitada hagi.
 13. Litsentsivõtja õigused konkreetsele materjalile on ajaliselt piiratud ja katkevad nimetatud kuupäeva möödumisel. Selle kuupäeva möödumisel kustuvad kõik õigused vastavale materjalile, ilma et oleks vaja eraldi ülesütlemist.
 14. Õiguste kasutamist ei saa rakendada litsentsiandja ja -võtja vahel edasimüügikokkuleppe sõlmimiseks.
 15. Ilma litsentsiandja kirjaliku nõusolekuta ei tohi loovutada ega edasi anda ühtki litsentsist tulenevat õigust ega kohustust. Iga litsentsivõtja loovutamis- ja ülekandmiskatse annab litsentsiandjale õiguse litsents viivitamatult üles öelda.
 16. Kõik õigused lähtuvad Saksamaa Liitvabariigi õigusest. Litsentsivõtja allutab end – niivõrd, kui see on lubatav – vastu vaidlemata ja eranditult Offenburgi kohtute jurisdiktsioonile. Litsentsiandjal on õigus pöörduda litsentsivõtja tegevuses ka mõne teise kompetentse kohtu poole.
 17. Need kasutustingimused asendavad kõikvõimalikud varasemad kokkulepped, mis on osapoolte vahel materjali kohta sõlmitud.
 18. Litsentsiandjal on õigus neid kasutustingimusi igal ajal etteulatuvalt muuta. Kehtivate õiguste muudatused vajavad kirjalikku vormistamist.
 19. Kui need kasutustingimused kuulutatakse kehtetuks või mitterakendatavaks, lepivad osapooled kokku nende asendamises kehtivate ja rakendatavate kasutustingimustega, mis vastavad võimalikult hästi soovitud majanduslikule regulatsioonile.

Hansgrohe kasutab erinevaid küpsisefaile. Te saate nõustuda kõigi küpsiste kasutamisega või määrata oma isiklikud seaded või uurida üldises andmekaitses sätestatut.

 

Nõustun kõigi küpsistega