Kasutustingimused

Edasimüüja soovitamise kasutustingimused

Seisuga 07/2012

Edasimüüja soovitamise teenuse pakkumises Hansgrohe SE poolt kehtivad järgnevad kasutustingimused.

1. Teenused

Pakume oma veebilehe kasutajatele teenust „edasimüüja soovitamine”. Kasutaja saab jaemüüjate otsingu kaudu leida endale sobiva jaemüüja ja seejärel saata tema aadressiandmed enda poolt valitud saajale meili või SMS-i teel. Seejuures sisestab kasutaja ise saaja nime ja tema kontaktandmed (meiliaadress või telefoninumber). Seejärel lisame kirja sisu (edasimüüja kontaktandmed ja ettevõtte andmed). SMS-i ei saa kasutaja muuta, kuid e-kirja teemareale või sisusse on võimalik teksti lisada. Sõnum saadetakse krüpteerimatult ja jäetakse saatmata juhul, kui saaja on esitanud meile vastavasisulise avalduse.

2. Meie kohustused

Pakume teenust „edasimüüja soovitamine” vabatahtlikult ja tasuta ning võime teenuse pakkumise igal ajal ette teatamata lõpetada või seda piirata. Me ei kontrolli kasutaja sisestatud saaja kontaktandmete õigsust, ei garanteeri, et teenus töötab, ega taga, et e-kirjade või sõnumite saatmisel või kohalejõudmisel ei esine tõrkeid.

3. Kasutaja kohustused

Kasutaja kinnitab, et saaja on sõnumi saamisega nõus.

Kui välja arvata meie sisestatud edasimüüja kontaktandmed, vastutab kasutaja ainuisikuliselt sisu eest, mille ta ise, tema esindaja või teised tema kontole juurdepääsu omavad isikud välja valivad ja saadavad. Kui kasutaja saab lisada või luua sisu, ei tohi ta seda tehes rikkuda seadust. Eriti tuleb vältida ebaseadusliku, autoriõigusi rikkuva või taunitava sisu levitamist. Edasimüüja soovitamise teenust ei tohi kasutada hulgi e-kaartide ega muude reklaami- või turundusteadete või kettkirjade saatmiseks. 

4. Kasutaja vastutus oma tegevuse eest

Kasutaja vastutab meie ees oma lepinguliste või seadusest tulenevate kohustuste rikkumise eest õigusnormide kohaselt.

Kasutaja vabastab meid ka kolmandate osapoolte võimalikest nõuetest, mis meie vastu esitatakse, kui kasutamisega on rikutud kolmandate osapoolte õigusi. Kui kasutaja on eiranud oma kohustusi, kehtivaid seadusi ja häid kombeid, on meil õigus ajutiselt või püsivalt keelduda talle teenuse pakkumisest.

Andmekaitse

Kui Te kasutate meie teenust „edasimüüja soovitamine”, kogume ja kasutame teie sisestatud saatja ja saaja meiliaadresse, mobiilinumbreid, nimesid ning samuti teie sisestatud sõnumeid seaduses sätestatud volituste piires ja meie andmekaitse põhimõtteid järgides.

Video-/filmimaterjali kasutustingimused

Seisuga 11.2012

Hansgrohe SE (edaspidi „litsentsiandja”) on autoriõiguste omanik, täpsemalt kuulub talle eksklusiivne litsents video-/filmimaterjali autoriõigustele (edaspidi „õigused”).

Litsentsiandja on ka oma toodete kaubamärgiõiguste omanik, samas ei ole selle lepingu toode kaubamärgilitsents ja neid kasutustingimusi ei saa kasutada kaubamärgilitsentsi kokkuleppe sõlmimiseks.

Samuti pole nende kasutustingimuste toodet võimalik kasutada turustuskoostöö alustamiseks.

Sel veebisaidil avaldatud video-/filmimaterjali tohib kasutada ainult kooskõlas siin kirjeldatud kasutustingimustega. Video-/filmimaterjali (edaspidi „materjal”) kasutamisega/rakendamisega või allalaadimisega nõustub vastuvõtja (edaspidi „litsentsivõtja”) nende kasutustingimustega.

 1. Litsentsiandja annab sellega litsentsivõtjale litsentsi (mida litsentsiandja tohib igal ajal tagasi võtta ja mis ei ole ülekantav ega eksklusiivne) õiguste kasutamiseks, mille ainus eesmärk on litsentsiandja toodete pakkumine ja müük.
 2. Litsentsivõtjal on lubatud kasutada materjali, millele ta on omandanud õigused tavapäraste ärisuhete kaudu. Samas pole litsentsivõtjal õigust nõuda litsentsiandjalt sellise materjali saamist või üleandmist.
 3. Litsentsivõtja ei tohi seda litsentsi või õigustega kaetud materjali kuritarvitada.
 4. Litsentsivõtjal pole lubatud väljastada all-litsentse.
 5. Litsentsivõtja ei tohi kunagi kasutada ega rakendada õigusi väljaspool kirjeldatud kasutusotstarvet ja tal pole lubatud astuda samme, mis oleks vastuolus kasutustingimuste sisu või mõttega. Litsentsivõtja hoidub kõigist säärastest tegevustest, millel oleks mõistliku kõrvaltvaataja seisukohalt tõenäoliselt negatiivne mõju litsentseeritud õiguste väärtusele, kehtivusele, rakendatavusele või litsentsiandja omanikustaatusele kui sellisele.
 6. Litsentsivõtja peab eriti hoolikalt jälgima konkreetsele materjalile lubatud kasutusviisi ja -kestust.
 7. Litsentsitasusid ei nõuta.
 8. Litsentsivõtja kinnitab, et litsentsivõtja ja -andja suhetes on õiguste ainuomanik litsentsiandja, õigused on ja jäävad litsentsiandja jagamatusse ainuomandisse ning litsentsivõtja pole saanud täiendavaid õigusi väljaspool selle litsentsi piire ega saa selliseid õigusi ka nõuda. Litsentsivõtja ei vaidlusta ega ohusta litsentsiandja staatust õiguste omanikuna.
 9. Litsentsi lõpetamisel ülesütlemise või aegumise tõttu katkevad automaatselt kõik õigused, mis olid litsentsivõtjale materjali puhul antud. Sama kehtib ka konkreetsele materjalile määratud kasutustähtaja möödumise puhul. Litsentsivõtja peab sel juhul õiguste ja materjali, millele tal on õigus, kasutamise viivitamatult lõpetama.
 10. Litsentsiandja ei taga õiguste õiguskindlust ega kanna vastutust selle eest, et õigusi kasutatakse ilma kolmandate osapoolte õigusi rikkumata.
 11. Litsentsivõtja kohustub hüvitama ja korvama litsentsiandjale kõik nõuded, kahjud, hagid, kahjumid ja kulutused (kaasa arvatud, kuid mitte ainult kohtu- ja õigusabikulud), mille litsentsivõtja on põhjustanud materjali kasutamisega.
 12. Litsentsivõtja peab teavitama litsentsiandjat viivitamatult kirjalikult kõigist talle teatavaks saanud rikkumistest või vaidlustest, mis puudutavad litsentsiandja õigusi materjalile. Litsentsiandjal on ainuõigus, kuid mitte kohustus, võtta rikkuja suhtes tarvitusele kaitsemeetmed, sealhulgas esitada hagi.
 13. Litsentsivõtja õigused konkreetsele materjalile on ajaliselt piiratud ja katkevad nimetatud kuupäeva möödumisel. Selle kuupäeva möödumisel kustuvad kõik õigused vastavale materjalile, ilma et oleks vaja eraldi ülesütlemist.
 14. Õiguste kasutamist ei saa rakendada litsentsiandja ja -võtja vahel edasimüügikokkuleppe sõlmimiseks.
 15. Ilma litsentsiandja kirjaliku nõusolekuta ei tohi loovutada ega edasi anda ühtki litsentsist tulenevat õigust ega kohustust. Iga litsentsivõtja loovutamis- ja ülekandmiskatse annab litsentsiandjale õiguse litsents viivitamatult üles öelda.
 16. Kõik õigused lähtuvad Saksamaa Liitvabariigi õigusest. Litsentsivõtja allutab end – niivõrd, kui see on lubatav – vastu vaidlemata ja eranditult Offenburgi kohtute jurisdiktsioonile. Litsentsiandjal on õigus pöörduda litsentsivõtja tegevuses ka mõne teise kompetentse kohtu poole.
 17. Need kasutustingimused asendavad kõikvõimalikud varasemad kokkulepped, mis on osapoolte vahel materjali kohta sõlmitud.
 18. Litsentsiandjal on õigus neid kasutustingimusi igal ajal etteulatuvalt muuta. Kehtivate õiguste muudatused vajavad kirjalikku vormistamist.
 19. Kui need kasutustingimused kuulutatakse kehtetuks või mitterakendatavaks, lepivad osapooled kokku nende asendamises kehtivate ja rakendatavate kasutustingimustega, mis vastavad võimalikult hästi soovitud majanduslikule regulatsioonile.

E-kaardi kasutustingimused

Seisuga 07/2012

E-kaardi teenuse pakkumises Hansgrohe SE poolt kehtivad järgnevad kasutustingimused.

1. E-kaardi teenused

Me pakume veebilehe www.hansgrohe.ee kasutajatele e-kaardi teenust, mille abil saab kasutaja saata meile tema valitud saajatele ja tema valitud meiliaadressidele. Kasutaja määrab ise kindlaks teadete sisu, välja arvatud meie pakutav valik e-kaartide pilte ja trükiandmed. Sõnum saadetakse krüpteerimatult ja jäetakse saatmata juhul, kui saaja on meile esitanud vastavasisulise avalduse.

2. Meie kohustused

Pakume e-kaardi teenuse kättesaadavust vabatahtlikult ja tasuta ning võime teenuse pakkumise ette teatamata lõpetada või seda piirata. Me ei kontrolli sisestatud meiliaadresside õigsust ja ei garanteeri teenuse kättesaadavust või e-kirjade saatmise õnnestumist ning juurdepääsu neile.

3. Kasutaja kohustused

Kasutaja kinnitab, et saaja on sõnumi saamisega nõus.
Kasutaja vastutab ainuisikuliselt sisu eest, mille ta ise, tema esindaja või teised tema kontole juurdepääsu omavad isikud välja valivad ja edastavad. Kasutaja ei tohi sealjuures rikkuda kehtivat seadusandlust, eelkõige on keelatud levitada seadusevastaste, autoriõigusi rikkuva või taunitava sisuga teateid. Keelatud on kasutada e-kaardi teenust hulgi e-kaartide ja muul kujul reklaami- või turundusteadete ning kettkirjade saatmiseks.

4. Kasutaja vastutus oma tegevuse eest

Kasutaja vastutab meie ees oma lepinguliste või seadusest tulenevate kohustuste rikkumise eest õigusnormide kohaselt.

Kasutaja vabastab meid ka kolmandate osapoolte võimalikest nõuetest, mis meie vastu esitatakse, kui kasutamisega on rikutud kolmandate osapoolte õigusi. Kui kasutaja on eiranud oma kohustusi, kehtivaid seadusi ja häid kombeid, on meil õigus ajutiselt või püsivalt keelduda talle teenuse pakkumisest.

Andmekaitse

Kui te kasutate meie e-kaardi teenust, kogume ja kasutame seaduses sätestatud volituste piires ja meie andmekaitse põhimõtteid järgides teie sisestatud saatja ja saaja meiliaadresse, mobiilinumbreid, nimesid ning samuti teie sisestatud sõnumeid.

Head nõu annavad

Meie edasimüüjad teie läheduses