Vabatahtlik tootjagarantii

5-aastane garantii on ettevõtte filosoofia osa

hansgrohe ettevõtte tegevuspõhimõtete oluliseks aluseks on pakkuda oma klientidele igal ajal täiuslikku kvaliteeti. Sellest tulenevalt anname tarbijatele oma toodete jaoks vabatahtlikult viieaastase tootjagarantii. Eeldused ja üksikasjad leiate järgnevalt toodud garantiitingimustes.

5-aastane tootjagarantii hansgrohe toodetele

Garantiitingimused

I. Üldised märkused

Hansgrohe annab oma toodete tarbijale tootjagarantii lisaks seadusega kindlaksmääratud garantiile, mis on kliendile tagatud toote müüja poolt. Selle kehtivus ei mõjuta seadusega kindlaks määratud kohustuslikku tootja vastutust reguleeriva seadusandluse, tahtlusega ja raske hooletusega seotud juhtumite, Hansgrohe või tema täideviivate esindajate tekitatud kehavigastuste, tervisekahjustuste või inimelu ohustamiste jms puhul.

„Tarbija” on selle tootjagarantii tähenduses iga füüsiline isik, kes on toote omanik ega ole toodet omandanud edasimüügi eesmärgil või oma äritegevuse või iseseisva professionaalse tegevuse käigus kolmandate isikute juures installeerimiseks. „Esmaostja” on tarbija, kes ostis esimesena toote ettevõttelt Hansgrohe, tema edasimüüjalt või mõnelt teiselt füüsiliselt või juriidiliselt isikult, kes oma äritegevuse või iseseisva professionaalse tegevuse käigus müüs toote edasi või installeeris selle.

II. Garantiikaitse

Kehtib Hansgrohe toodete esmaostjatele ostu kuupäevaga alates 01.01.2010 (ostukviitung).
Hansgrohe garanteerib tarbijatele, et tema toodetel ei esine materjali-, tootmis- ja konstruktsioonivigu. Sealjuures on määravaks teaduse ja tehnika kaasaegne tase tootmise ajal. Tootel peab defekti põhjustanud viga olema ilmnenud juba sellel ajahetkel. Kaudsete kahjude kahjutasunõuded või tootevastutusest tulenevad nõuded kehtivad ainult õigusnormidega kindlaksmääratud ulatuses. 

a. See garantii kehtib kõigile hansgrohe toodetele, mida ei ole loetletud punkti b. all, 5 aasta jooksul esmakliendi ostu sooritamise kuupäevast, maksimaalselt aga 6 aastat pärast tootmist. Garantiiaeg ei pikene selle garantii piires osutatud teenuste tagajärjel, seda eelkõige remondi või vahetamise korral. Nendel juhtudel ei alga ka garantiiaeg uuesti.

b. kehtib hansgrohe toodetele iBox Hub (toote nr 25020190), RainButton (toote nr 25010000 - 25019000 ja 25010700 - 25019700) ja Pontos Scout (toote nr 15887000), mille on ostnud esmakliendid alates 01.01.2020 (ostu tõendav dokument). hansgrohe garantii kehtib esmaklientidele II.b alla kuuluvatele või selle all loetletud toodetele 2 aastat alates esmakliendi ostu sooritamise kuupäevast, maksimaalselt aga 3 aastat pärast tootmist.

Garantiiaeg ei pikene selle garantii piires osutatud teenuste tagajärjel, seda eelkõige remondi või vahetamise korral. Nendel juhtudel ei alga ka garantiiaeg uuesti.
 

III. Ilmnenud puudusest kirjalik teavitamine

Garantiist tulenevaid õigusi saab tarbija kasutada, teavitades garantii ajal ilmnenud puudusest kirjalikult ettevõtet Hansgrohe või edasimüüjat, kellelt tema kui esmaostja toote ostis. Sealjuures on eelduseks, et tarbija teavitab veast kahe kuu jooksul alates hetkest, millal ta vea avastas või oleks pidanud avastama. Tarbija kohustuseks on tõendada, et garantii ei ole möödas (näiteks esmaostja ostukviitungi esitamise kaudu). Vajaduse korral võib Hansgrohe garantiiaja alguse kindlaks määrata tootmiskuupäeva järgi.

IV. Garantiinõude lahendamine

Hansgrohe jätab endale õiguse omal äranägemisel toodet remontida, see välja vahetada või tagastada tarbijale ostusumma. Üldjuhul peab tarbija laskma defektse toote Hansgrohe eelneval nõusolekul elukohajärgselt vastava väljaõppega spetsialistil remontida. Sellisel juhul hõlmab garantii vajalike varuosade tasuta tarnimise. Juhul, kui Hansgrohe väljastab kirjaliku otsuse ise toodet remontida, kannab Hansgrohe sellest tulenevad varuosade ja paigaldamisega seotud kulud, omad tööga seotud kulud ning samuti igasugused väljaminekud transpordile või toote saatekulud. Tarbija peab võimaldama juurdepääsu tootele. Väljavahetamise korral asendatakse vana toode tasuta samast liigist, sama kvaliteediga ja sama tüüpi uue tootega. Juhul, kui nimetatud toodet puuduse ilmnemise ajal enam ei toodeta, on Hansgrohel õigus tarnida sellega sarnane toode. Toote transporti või saatmist ettevõttesse Hansgrohe või edasimüüja juurde ja tagasi kliendi juurde, toote igakordset demonteerimist ja uut installatsiooni või muid erilisi meetmeid on lubatud teostada vaid Hansgrohe eelneval nõusolekul. Kui Hansgrohe on kavatsetava meetmega nõus, kannab Hansgrohe selle meetme rakendamisel tekkivad kulud. Juhul, kui ei ole teisiti kokku lepitud, on tarbija kohustatud Hansgrohe lähima edasimüüja juurest uue toote ise ära tooma. Kui Hansgrohe valib müügisumma tagastamise ja seda ka kirjalikult kinnitab, annab tarbija toote tagasi ja Hansgrohe tagastab talle kogu tasutud ostusumma.

V. Eeldused ja piirangud

Garantii kehtivuse eelduseks on kasutusjuhendile ja tehnika üldkehtivatele reeglitele vastav nõuetekohane paigaldamine ja hooldus (nt vastavate spetsialistide või autoriseeritud ettevõtete poolt) ning samuti kasutusjuhendite järgimine ja Hansgrohe toodete kasutamine Hansgrohe tehniliste juhendite ja hooldusjuhiste kohaselt.

Selle hulka kuulub muuhulgas, kuid mitte ainult, pealevoolutorustiku toote installatsioonile eelnev või kehtivatele normidele vastavalt ehitustöödele järgnev nõuetekohane loputamine, kaasasolevatele joonistele vastav installatsioon ja tehniliste määruste alusel veevõrgu töösurve kontrollimine.

Montaažijuhendid, kasutus- ja hooldusjuhised on iga tootega kaasas ning need on ka leitavad aadressil www.hansgrohe.com.

Garantii ei laiene:

 • kuluvatele osadele, nt tihenditele, kulumise tagajärjel; 
 • purunevatele osadele, nt klaasile, hõõglampidele, purunemise tagajärjel; 
 • tarbematerjalidele, nt patareidele, filtritele või õhupihustitele, kasutuse tagajärjel; 
 • Hansgrohe toodete piiratud ulatusega kõrvalekaldumistele nõutavast väärtusest, mis ei avalda mõju toote tarbimisväärtusele; 
 • mustuse sissesattumisel, hüdrauliliste löökide korral, eelkõige sooja vee hüdrauliliste löökide korral, lubjakivisetete, käitus- ja kasutusvigade, agressiivsest keskkonnast, kemikaalidest ja puhastusvahenditest põhjustatud kahjustuste korral; 
 • toote puudustele, mis on põhjustatud ostetud eseme installatsioonist, transpordist ja proovikäitusest ning samuti 
 • kahjustustele, mis on tekkinud Hansgrohe defektse toote tagajärjel 
 • kauplustesse väljapandud toodetele jms.

Garantii kaotab kehtivuse:

 • kaasasolevate või internetiaadressil www.hansgrohe.de toodud paigaldus-, hooldus- ja kasutusjuhendite eiramisel; 
 • monteerimise, hoolduse, remondi või korrashoiu tegemisel vastava väljaõppeta personali poolt; 
 • toote müüja, paigaldaja või kolmandate isikute tekitatud kahjustuste korral; 
 • rikete korral, mis tulenevad normaalsest kulumisest või tahtlikust rikkumisest (hooletusest tuleneva kahjustuse korral toimub kokkuleppeliselt kaassüü arvestamine); 
 • asjatundmatu installatsiooni või kasutuselevõtmise tagajärjel; 
 • toodete puhul, mida kasutati või kasutatakse mittesihipäraselt; 
 • vääramatust jõust või looduskatastroofidest põhjustatud kahjustuste korral, eelkõige, kuid mitte ainult, üleujutuste, põlengute või külmakahjustuste tekkimisel.

VI. Garantii mittekehtivus

Kui tehakse kindlaks, et tootel esinenud puudus ei kuulu garantii alla, peab tarbija ise hüvitama toote saatmisel ja transpordil tekkivad kulud. Peale selle peab tarbija hüvitama toote kontrollimisel tekkivad kulud, kaasa arvatud kõik töötajatega seotud kulud ning samuti toote demonteerimisest ja monteerimisest tulenevad kulud. Juhul, kui peale garantii puudumise ja remontimisel eeldatavalt tekkivate kulude kohta teabe saamist soovib tarbija remondi tegemist, peab ta täiendavalt hüvitama varuosade ja töötajatega seotud kulud.

Kui tootel ei tuvastatud puudust juba tarnimisel, otsustab Hansgrohe üksikjuhtumi järgi, kas puuduse kõrvaldamine tehakse tasaarvelduse korras. Tarbijal puudub sellisel juhul õigus esitada nõuet puuduste kõrvaldamiseks.

VII. Seadusjärgsed õigused

Peale garantiist tulenevate õiguste on tarbijal ka muud seadusega tagatud õigused. Garantii ei piira neid õigusi, mis teatud olukordades võivad olla tarbija jaoks soodsamad. Garantii ei mõjuta ka esmaostja ja teatud juhtudel tarbija õiguseid müüja suhtes, kellelt esmaostja toote ostis.

VIII. Täitmiskoht, jurisdiktsioon ja kohaldatav õigus

Sellele garantiile kohaldatakse Saksamaa Liitvabariigis kehtivat õigust ja selle puhul välistatakse kaupade rahvusvaheliste ostu-müügilepingute kohta kehtiva 11. aprill 1980. aasta ÜRO konventsiooni (CISG) kohaldamine. Sellest garantiist tulenevate kohustuste täitmiskohaks on Schiltach, Saksamaa. Lubatavuse korral on jurisdiktsiooniks Rottweil, Saksamaa.

Hansgrohe SE
Auestraße 5-9
77761 Schiltach
Saksamaa

Hansgrohe klienditeenindus Eestis
Mäealuse 2/1,
12618, Tallinn
Tel +372 6826829
info@hansgrohe.ee
​​​​​​​
Hansgrohe SE kontaktid Eestis ja kontaktivorm on leitav siit

 • hansgrohe tootjagarantii PDF

  Selles PDF-failis on koos garantiitingimustega esitatud ka tingimused ja üksikasjad.

  tootjagarantii (PDF, 657 KB)
Head nõu annavad

Meie edasimüüjad teie läheduses