Vabatahtlik tootjagarantii

5-aastane garantii on ettevõtte filosoofia osa

Hansgrohe tegevuspõhimõtete määravaks aluseks on pakkuda oma klientidele igal ajal täiuslikku kvaliteeti. Seetõttu pakume esimestele lõppklientidele (nagu alljärgnevalt esitatud) vabatahtlikku tootjagarantiid olenemata nõuetest, mis neil müüjale võivad olla. Eeldused ja üksikasjad selle vabatahtliku tootjagarantii kohta leiate alljärgnevatest garantiitingimustest.

Meie garantiitingimused

5-aastane tootjagarantii

I. Üldised märkused

Hansgrohe annab hansgrohe toodete esimestele lõppklientidele tootjagarantii. See vabatahtlik tootjagarantii kehtib lisaks seadusjärgsetele õigustele, mis esimesele lõppkliendile müüja suhtes kehtivad. Lõppkliendi mis tahes muud nõuded Hansgrohele (nt mis tahes tootevastutuse alusel) jäävad samuti puutumata (vt allpool punkti VII).

Esimene lõppklient on isik, kes on ostnud hansgrohe toote esimese kasutajana otse Hansgrohelt või Hansgrohe edasimüüjalt (eelkõige sanitaartehnikaettevõtted, spetsialiseerunud jaemüüjad, ehituspoed). Selle tootjagarantii mõistes on kasutaja iga füüsiline isik, kes on ostnud hansgrohe toote isiklikuks kasutamiseks, mitte ettevõtluses või iseseisvas ametitegevuses kasutamiseks (nt edasimüümiseks või kolmanda isiku juurde paigaldamiseks). 

See tootjagarantii kehtib ainult esimese lõppkasutaja kohta ega ole edasiantav. Kui lõppkasutaja müüb hansgrohe toote edasi, ei kandu garantii ostjale üle, olenemata sellest, kas ostja on samuti kasutaja.

II.    Garantii ulatus, garantiiaeg

Hansgrohe garanteerib esimesele lõppkasutajale, et tema ostetud hansgrohe tootel ei ole materjali-, tootmis- ega konstruktsioonivigu. Sealjuures on määravaks teaduse ja tehnika viimane tase tootmise ajal. 

See garantii kehtib kõigi hansgrohe toodete kohta esimesele lõppkasutajale 5 aasta jooksul alates ostukuupäevast, kuid maksimaalselt 6 aastat pärast tootmist. Garantiiperioodi pikkus on erinev sellel lehel loetletud hansgrohe toodete puhul.

Garantiiaeg ei pikene selle tootjagarantii raames osutatud teenuste tagajärjel, seda eelkõige paranduse või vahetamise korral. Nendel juhtudel ei alga ka garantiiaeg uuesti. Sama kehtib ka juhul, kui asendustoote kohta kehtivad need garantiitingimused, sellega ei anta uut garantiid ega alga uus garantiiaeg.

Kaudsete kahjude kahjutasunõuded või tootevastutusest tulenevad nõuded kehtivad ainult õigusnormidega kindlaksmääratud ulatuses.
See tootjagarantii kehtib ainult esimese lõppkasutaja kohta, kes on ostnud toote riigist, kus Hansgrohet esindab enda turundusettevõte või edasimüüja. 

III.    Garantiinõuete esitamise vorm ja tähtaeg, aegumine

Sellest garantiist tulenevate garantiinõuete esitamise eelduseks on esimese lõppkliendi poolt Hansgrohele või Hansgrohe edasimüüjale, kellelt ta hansgrohe toote ostis, esitatud kirjalik teavitus ilmnenud puudusest. Teavitus ilmnenud puudusest tuleb esitada kahe kuu jooksul alates ajast, kui esimene lõppkasutaja hansgrohe tootel puuduse tuvastas või oleks pidanud tuvastama, ja kindlasti enne garantiiaja möödumist. Esimene lõppkasutaja on kohustatud tõendama, et garantiiaeg ei ole veel möödas; selleks tõendiks on eelkõige hansgrohe toote ostukviitung. 

Ilmnenud puudusest kirjalik teavitamine peab sisaldama:

 • üksikasjalikku veakirjeldust;
 • esimese lõppkasutaja nime ja aadressi ning
 • tõendit selle kohta, millal klient hansgrohe toote esimese lõppkasutajana ostis, nt ostukuupäeva, Hansgrohe edasimüüja ärinime ning toote nimetuse ja/või Hansgrohe tootenumbriga ostukviitungit.

Ilmnenud puudusest kirjalik teavitamine tuleb esitada e-posti teel aadressile info@hansgrohe.ee või kontaktivormi kaudu aadressile https://www.hansgrohe.ee/contact?topic=complaintEE

Pärast ilmnenud puudusest kirjaliku teavitamise saabumist võtab Hansgrohe saatjaga kolme tööpäeva jooksul ühendust. Toodet ei tohi demonteerida enne selle aja möödumist ja vastupidiste juhiste saamist. Sama kehtib, kui eeldatavasti on kahju märkimisväärne. 

Garantiinõude esitamise õigus aegub garantiiaja möödumisel. Kui nõue esitati garantiiaja jooksul, järgides eespool esitatud nõudeid, kuid Hansgrohe ei ole kohustuslikku garantiiteenust veel osutanud, siis on aegumine peatatud kuni teenuse osutamiseni.

IV.    Eeldused ja piirangud

Selle garantii kasutamise eelduseks on hansgrohe toote paigaldusjuhendile ja tehnika üldkehtivatele reeglitele vastav nõuetekohane paigaldamine (nt spetsialistide või volitatud erialaettevõtte poolt) ning hansgrohe toote kasutamine Hansgrohe kasutus- ja paigaldusjuhendi kohaselt. See hõlmab muu hulgas tootest olenevalt pealevoolutorustiku toote paigaldamisele eelnevat või kehtivate standardite kohaselt ehitustöödele järgnevat nõuetekohast loputamist, hansgrohe tootega kaasas olevatele joonistele vastavat paigaldamist ja tehniliste määruste alusel veevõrgu töösurve kontrollimist. 

Kui Hansgrohe saab tõendada või on objektiivselt põhjendatud kahtlus, et need tingimused ei ole täidetud, võib Hansgrohe garantiiteenusest keelduda, v.a juhul, kui esimene lõppkasutaja tõendab, et eespool nimetatud tingimused on täidetud.

Kehtivad kasutus- ja paigaldus- ning muud tehnilised juhendid on iga hansgrohe tootega kaasas ja saadaval aadressil www.hansgrohe.com.

Selle tootjagarantii alusel ei ole õigus esitada nõudeid, kui

 • hansgrohe toodet on kasutatud ettevõtluses või iseseisvas ametitegevuses;
 • puudub ilmnenud puudusest teavitamine ja defektne hansgrohe toode on liiga vara demonteeritud, ilma Hansgrohelt hinnangut või juhiseid saamata (vt punkt III);
 • kaasasoleva või aadressil www.hansgrohe.com oleva kasutus- ja paigaldusjuhendi ning mis tahes ohutusmeetmete eiramine;
 • hansgrohe toote asjatundmatu hooldus või parandus, eelkõige juhul, kui hooldamisel või parandamisel ei kasutatud hansgrohe originaalvaruosi;
 • paigaldatud või kasutusele võetud on asjatundmatult;
 • hansgrohe toodet kasutatakse viisil, mis ei vasta ette nähtud või soovitatavale kasutusotstarbele või on muidu asjatundmatu või vale (sh kasutusele võtmine vedelikuga, mis ei ole puhas joogivesi);
 • toodet muudetakse, eelkõige üksikute osade või komponentide paigaldamine, eemaldamine või vahetamine hansgrohe tootel või
 • hansgrohe toodetel, mille tootmis-/seerianumber või tootmiskuupäev on tootelt eemaldatud, muudetud või loetamatuks muudetud.

See tootjagarantii ei laiene

 • toote vigadele, mis on tekkinud transportimisel, paigaldamisel või välise mõju tõttu (põrutus, löök, kukkumine);
 • toote vigadele või kahjustustele, mille on põhjustanud müüja, paigaldaja või kolmandad isikud;
 • toote vigadele, mis tulenevad normaalsest kulumisest (nt kriimustused, hõõrdumine) või tahtlikust rikkumisest (hooletusest tingitud kahjustuse korral arvestatakse kokkuleppeliselt kaassüüd);
 • kuluvatele osadele, nt tihenditele, voolikutele;
 • tarbematerjalidele, nt patareidele, filtritele või õhupihustitele;
 • purunevate osade, nt klaas, hõõglambid, peeglid, purunemisele;
 • hansgrohe toote piiratud ulatusega kõrvalekaldumistele nõutavast väärtusest, mis ei avalda mõju hansgrohe toote tarbimisväärtusele;
 • mustuse sissesattumisel, hüdrauliliste löökide korral, eelkõige sooja vee hüdrauliliste löökide korral, kuhjunud katlakivi jääkidest, jääst või muudest keskkonnamõjudest (nt niiskus, kuumus) tingitud kahjustuste korral, käitus- ja kasutusvigade korral, agressiivsest keskkonnast, kemikaalidest, puhastusvahenditest, torustiku üle-/alarõhust või üle-/alapingest tingitud kahjustuste korral;
 • vääramatust jõust või looduskatastroofidest tingitud kahjustuste korral, eelkõige üleujutuste, pikselöökide, põlengute, külmakahjustuste või elektripinge kõikumiste korral;
 • kaudsele kahjule ning
 • näidis- või demotoodetele, 2. valiku toodetele jms.

V. Garantiinõude lahendamine

Punktidele I.–IV. vastava garantiijuhtumi korral osutab Hansgrohe tootjagarantii teenust, järgides alljärgnevaid tingimusi ning Hansgrohe enda äranägemisel: 1) teeb vajalikud parandused või tarnib vajalikud varuosad; 2) teeb vahetuse või 3) hüvitab esimesele lõppkasutajale ostuhinna.
1) Parandamine
Üldjuhul peab esimene lõppkasutaja laskma defektse hansgrohe toote Hansgrohe eelneval nõusolekul elukohajärgse hoolduskeskuse väljaõppega spetsialistil parandada. Sellisel juhul hõlmab tootjagarantii vajalike varuosade tasuta tarnimist. Juhul kui Hansgrohe otsustab kirjaliku nõusoleku alusel ise parandada, kannab Hansgrohe sellest tulenevad varuosade ja paigaldamise kulud, tööga seotud kulud ning samuti mis tahes transpordi- või hansgrohe toote saatekulud. Esimene lõppkasutaja peab võimaldama juurdepääsu puudusega hansgrohe tootele.
2) Vahetamine
Väljavahetamise korral asendatakse puudusega hansgrohe toode tasuta sama liiki, sama kvaliteediga ja sama tüüpi uue hansgrohe tootega. Juhul kui nimetatud hansgrohe toodet puuduse ilmnemise ajal enam ei toodeta, on Hansgrohel õigus tarnida sellega võrreldav asendustoode. Transport või saatmine Hansgrohe või Hansgrohe müügiesindaja juurde ja mis tahes meetmed hansgrohe toote vahetamiseks (sh demonteerimine ja uuesti paigaldamine) on lubatud üksnes Hansgrohe eelneval nõusolekul. Kui Hansgrohe on kavatsetava meetmega nõus, kannab Hansgrohe selle meetme võtmisel tekkivad kulud. Juhul kui ei ole teisiti kokku lepitud, on esimene lõppkasutaja kohustatud Hansgrohe lähima müügiesindaja juurest uue hansgrohe toote ise ära tooma. Demonteerimisel saab välja vahetatud hansgrohe toote omanikuks Hansgrohe.
3) Ostuhinna hüvitamine
Kui Hansgrohe valib ostuhinna hüvitamise ja kinnitab seda kirjalikult, annab esimene lõppkasutaja puudusega hansgrohe toote tagasi ja Hansgrohe hüvitab talle kogu tasutud ostuhinna. Ostuhinna hüvitamisel saab puudusega hansgrohe toote omanikuks Hansgrohe.

VI.    Õigustamata garantiinõude esitamise tagajärjed

Kui klient teatab puudusest garantiijuhtumina, kuid tingimused garantiiteenuse saamiseks tootjagarantii alusel ei ole täidetud, kannab esimene lõppkasutaja toote saatmis- või transpordikulud ise. Esimene lõppkasutaja peab kandma kulud, sealhulgas võimalikud töökulud, mis tekivad Hansgrohel toote võimaliku demonteerimise, uurimise või tagasisaatmise korral.
Kui esimene lõppkasutaja soovib pärast garantiitingimuste mittetäitmise ja eeldatavate paranduskulude kohta teabe saamist siiski parandust, peab ta kandma varuosade ja töökulud ise.
Kui hansgrohe tootel ei tuvastatud kaebuses nimetatud puudust juba tarnimise ajal, otsustab Hansgrohe üksikjuhtumi järgi, kas puuduse kõrvaldamine tehakse tasaarvelduse korras. Esimesel lõppkasutajal puudub sellisel juhul õigus esitada nõuet puuduste kõrvaldamiseks.

VII.    Muud õigused

Esimesele lõppkasutajale kuuluvad peale vabatahtliku tootjagarantiiga seotud õiguste piiranguteta ka seadusest tulenevad õigused. 
See tootjagarantii ei mõjuta eelkõige juhtumeid, kus esimene lõppkasutaja on ostnud hansgrohe müügiesindajalt hansgrohe toote ning tal on seetõttu seaduslikud või lepingulised õigused (eelkõige garantiinõude esitamise õigused), mida see garantii ei mõjuta.
Garantii ei piira ega asenda ka esimese lõppkasutaja seaduslikke õigusi Hansgrohe suhtes. See kehtib eelkõige tootevastutusseadusest tulenevate kohustuslike seaduslike vastutussätete korral või Hansgrohe deliktse vastutuse korral.
Esimese lõppkasutaja õiguste kehtivus ei olene garantiijuhtumi esinemisest ega esimese lõppkasutaja garantiinõudest.

VIII.    Kontakt

Hansgrohe SE                
Auestraße 5-9          
77761 Schiltach                
Saksamaa

Hansgrohe klienditeenindus Eestis
Mäealuse 2/1,
12618, Tallinn
Tel +372 6826829
info@hansgrohe.ee

Hansgrohe SE kontaktid Eestis ja kontaktivorm on leitav siit

Head nõu annavad

Meie edasimüüjad teie läheduses