Seisuga 12.2022

ANDMEKAITSEDEKLARATSIOON VEEBIS

Hansgrohe ja temaga seotud ettevõtted (koos „äriühing“ või „meie“) soovivad, et teaksite, kuidas me teavet kogume, kasutame ning avaldame. Selles andmekaitsedeklaratsioonis kirjeldatakse, kuidas käsitleme meie poolt kogutud andmeid seoses järgmiste kasutusaladega:

 • meie käitatavad veebisaidid, mille kaudu sellele andmekaitsedeklaratsioonile juurde pääsete („veebisaidid“);
 • tarkvara, mille kaudu sellele andmekaitsedeklaratsioonile juurde pääsete („rakendused“);
 • meie sotsiaalmeedia lehed ja rakendused aadressil [URL] (koos meie „sotsiaalmeedia lehed“);
 • HTML-vormingus e-kirjad, mille teile saadame ja mis sisaldavad selle andmekaitsedeklaratsiooni linki või muud asjakohast suhtlust teiega; ning
 • teie ärialane võrguühenduseta suhtlus meiega.

Veebisaite, rakendusi, sotsiaalmeedia lehti, e-kirju ja ärialast võrguühenduseta suhtlust tähistame mõistega „teenused“.

ISIKUANDMED

„Isikuandmed“ on andmed, mis võimaldavad teie isiku tuvastada või mis viitavad teie isikule. Teenustega kogutakse isikuandmeid, näiteks järgmised:

 • nimi
 • postiaadress (koos arve- ja tarneaadressiga)
 • telefoninumber
 • e-posti aadress
 • IP-aadress (teie IP-aadressi järgi võime teada saada teie ligikaudse asukoha)
 • maksekaardi andmed
 • profiilipilt
 • sotsiaalmeediakontode tunnused

Isikuandmete kogumine

Meie ja meie teenusepakkujad koguvad isikuandmeid erineval viisil, sh järgmiselt.

 • Teenuste kaudu.
  • Kogume isikuandmeid teenuste kaudu, näiteks kui tellite uudiskirja, loote teenustele juurdepääsemiseks konto, külastate meie poode, külastate mõnda meie esindust, esitate telefoni teel tellimuse, klienditeenindusega ühendust võtate või ostu sooritate.
 • Teistest allikatest.
  • Saame teie isikuandmed teistest allikatest, näiteks järgmistest.
   • Avalikult saadaolevad andmebaasid.
   • Ühised turunduspartnerid, kui nad meile need andmed edastavad.
  • Kui te seote oma sotsiaalmeediakonto oma teenuste kontoga, jagate meiega teatud isikuandmeid oma sotsiaalmeediakontolt, näiteks nime, e-posti aadressi, fotot, sotsiaalmeediakontaktide loendit ja muud teavet, millele me juurde pääseme või mille te meile juurdepääsetavaks muudate, kui te oma sotsiaalmeediakonto oma teenuste kontoga seote.

Isikuandmete kogumine on vajalik teile soovitud teenuste pakkumiseks. Kui te vajalikku teavet ei esita, ei pruugi meil olla võimalik teenuseid pakkuda. Kui te avaldate meile või meie teenusepakkujatele seoses teenustega teiste inimeste isikuandmeid, kinnitate, et olete selleks volitatud, ja lubate meil seda teavet selle andmekaitsedeklaratsiooni kohaselt kasutada.

Isikuandmete kasutamine

Meie ja meie teenusepakkujad võivad isikuandmeid järgmistel eesmärkidel kasutada.

 • Teenuste toimimise tagamine ja teie päringutele vastamine.
  • Teile teenuste, näiteks juurdepääs teie registreeritud kontole, ja sellega seotud eeliste, eripakkumiste või klienditeeninduse pakkumine.
  • Teie küsimustele vastamine ja teie päringutele vastamine, kui te meiega mõne meie veebipõhise kontaktivormi kaudu või muul viisil ühendust võtate, nt kui te meile küsimusi, ettepanekuid, kiidusõnu või kaebusi saadate, või kui te soovite saada meie teenustega seotud pakkumist või muud teavet.
  • Teiega tehingute tegemine, tagasisaatmiste ja vahetamiste korraldamine, teie teabe kontrollimine ning vastavate eeliste, erikampaaniate ja klienditeeninduse pakkumine.
  • Administratiivteabe, näiteks meie tingimuste ja suuniste muudatused, edastamine.
  • Teenuste kohta teistele inimestele teadete saatmine, kui te seda soovite.

  Teiega sõlmitud lepingulise suhte tingimustele vastamine ja/või seadusest tulenevate kohustuste täitmine.

 • Meie uudiskirja ja/või teiste turundusmaterjalide pakkumine ning sotsiaalmeedias sisu jagamise võimaldamine.
  • Meie teenuseid, uusi tooteid ja muid meie ettevõtte uudiseid puudutavat teavet sisaldavate turunduslike e-kirjade saatmine.
  • Jagamisfunktsiooni võimaldamine teie jaoks.

  Teeme seda teie nõusolekul või kui meil on selleks õigustatud huvi.

 • Isikuandmete analüüs ärialaste aruannete koostamiseks ja isikupärastatud teenuste osutamiseks.
  • Meie kasutajate eelistuste analüüsimine ja prognoosimine, meie digitaalse sisu kasutamise trendiaruannete koostamine teenuste paremaks muutmiseks.
  • Teie huvide ja eelistuste parem mõistmine, et saaksime teiega suhtlemist isikupärastada ning teie huvidele vastavat teavet ja/või pakkumisi kuvada.
  • Teie eelistuste parem mõistmine, et saaksime oma teenuste kaudu teile huvipakkuvat ja asjakohast sisu pakkuda.

  Pakume isikupärastatud sisu, mis on koostatud meie õigustatud huvi alusel, kohaldatavate seadustega kooskõlas ja teie nõusolekul.

 • Loosimistel, võistlustel või teistes kampaaniates osalemise võimaldamine.
  • Saame pakkuda teile võimalust osaleda loosimistel, võistlustel või teistes kampaaniates.
  • Mõne sellise kampaania puhul kehtivad lisareeglid, mis sisaldavad teavet selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid kasutame ja avaldame. Lugege need lisareeglid läbi, enne kui otsustate osaleda.

  Kasutame seda teavet teiega sõlmitud lepingulise suhte tingimuste täitmiseks.

 • Isikuandmete ühildamine ja/või anonüümseks muutmine.
  • Võime isikuandmeid ühildada ja/või anonüümseks muuta, nii et need ei ole enam isikuandmed. Teeme seda selleks, et luua uusi andmeid, mida saame suvalisel eesmärgil kasutada ja avaldada, kuna nende järgi ei ole enam võimalik teie ega teiste inimeste isikut tuvastada.
 • Meie ärieesmärkide saavutamine.
  • Andmeanalüüs, näiteks meie teenuste tõhusamaks muutmine.
  • Auditid, et kontrollida meie ettevõttesiseste protsesside nõuetekohast toimimist ja täita seadustega sätestatud, regulatiivseid või lepingupõhiseid nõudeid.
  • Pettuste takistamine ja pettusevastase turbeseire teostamine, näiteks kübersekkumiste või identiteedivarguse katsete tuvastamine ning takistamine.
  • Uute toodete ja teenuste väljatöötamine.
  • Meie ajakohaste toodete ja teenuste optimeerimine, paremaks muutmine, parandamine, muutmine või säilitamine ning turvalisuse ja kvaliteedi tagamise meetmete võtmine.
  • Kasutustrendide tuvastamine, näiteks selleks, et mõista, millised meie teenuste osad kasutajaid kõige rohkem huvitavad.
  • Meie reklaamikampaaniate tõhususe väljaselgitamine, et saaksime oma kampaaniaid kasutajate nõudmiste ja huvide järgi kohandada.
  • Meie äritegevuse teostamine ja laiendamine, näiteks mõistes, millised meie teenuste osad kasutajaid kõige rohkem huvitavad, et saaksime kasutajate huvidele keskenduda.

  Teeme seda teiega sõlmitud lepingulise suhte tingimustele vastamiseks, seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks ja/või meie õigustatud ärihuvi alusel.

Isikuandmete avaldamine

Anname isikuandmeid edasi järgmistele isikutele.

 • Meiega seotud ettevõttele selles andmekaitsedeklaratsioonis kirjeldatud eesmärkidel.
 • Meiega seotud ettevõtete loendi koos vastavate asukohaandmetega leiate siit. Hansgrohe SE on edasi antud isikuandmete haldamise eest vastutav pool. Ettevõttevälistele teenusepakkujatele, et võimaldada neil meile teenuseid osutada.
  • Sealjuures võib olla tegemist teenusepakkujaga, kes tegeleb veebimajutusega, andmeanalüüsiga, maksete töötlemisega, tellimuste töötlemisega, tagastuste vastuvõtmisega, pettuste ennetusega, IT-taristu ja sellega seotud taristu pakkumisega, klienditeeninduse või sellega seotud eeliste (sh erikampaaniad) pakkumisega, e-kirjade saatmisega, kontrollimisega või muude teenustega.
 • Ettevõttevälistele spetsialiseerunud jaemüüjatele. Näiteks:
  • jaemüüjate otsingu abil on teil võimalik meie teenuste kaudu teha päring teie väljavalitud jaemüüjale. Me ei kontrolli teie sisestatud andmeid, vaid edastame teie päringu vahetult edasi jaemüüjale, kes saab siis teie sisestatud andmed koos teie isikuandmetega.
 • Kolmandatele pooltele, kes aitavad korraldada loosimisi, võistlusi või muid kampaaniaid.
 • Teenuste kasutamisel saate otsustada isikuandmete avaldamise üle.
  • Foorumites, vestlustes, profiililehtedel, blogides ja muudes keskkondades, kus on võimalik teavet ning sisu avaldada (eelkõige meie sotsiaalmeedia lehed). Pange tähele, et kogu teave, mida postitate või avaldate, muutub avalikuks ja on vajaduse korral teistele kasutajatele ning üldsusele kättesaadav.
  • Suhtlusvõrkudes jagamisega. Kui te seote oma teenuste konto oma sotsiaalmeedia kontoga, jagate teavet sõpradega, kes on teie sotsiaalmeedia kontoga seotud, teiste kasutajate ja teie sotsiaalmeedia konto pakkujaga. Sellega lubate meil selle teabe jagamist võimaldada ning olete teadlik, et jagatud teabe kasutamisel kehtivad sotsiaalmeedia pakkuja andmekaitse-eeskirjad.

Muul viisil kasutamine ja avaldamine

Lisaks kasutame ja avaldame teie isikuandmeid, kui see on vajalik või mõistlik, eelkõige juhul, kui oleme selleks seadusega kohustatud või meil on selleks õigustatud huvi.

 • Kohaldatavate seaduste ja määruste järgimiseks.
  • Sealjuures võib tegemist olla ka muu kui teie elukohariigi seadustega.
 • Avalik-õiguslike ja riigiametitega koostöö tegemiseks.
  • Päringule vastamiseks või teabe pakkumiseks, kui peame seda vajalikuks või mõistlikuks.
  • See võib hõlmata ka ameteid väljaspool teie elukohariiki.
 • Politseiametiga koostöö tegemiseks.
  • Näiteks juhul, kui vastame politseiameti päringutele või nõuetele või pakume neile teavet, mida oluliseks peame.
 • Muudel seadustest tulenevatel põhjustel.
  • Meie tingimuste rakendamiseks.
  • Seaduste, erasfääri, turvalisuse või meie ja/või meiega seotud ettevõtete, teie või kolmandate poolte omandi kaitseks.
 • Seoses ostu- või äritehinguga.
  • Meil on oma äritegevuse, varade või omandiga või selle osadega seotud ümberkorralduste, ühinemiste, müügitehingute, ühisettevõtete, loovutamiste, ülekandmiste või muude korraldustega seoses (ka seoses likvideerimise või muude sarnaste protsessidega) õigustatud huvi teie isikuandmete avaldamiseks või edastamiseks kolmandatele isikutele.

MUUD ANDMED

„Muud andmed“ on andmed, millega ei ole võimalik teie isikut seostada ja mis ei osuta otseselt teie isikule. Lisateavet leiate meie Küpsiste või nendesarnaste tehnoloogiate reeglitest.

Muude andmete kasutamine ja avaldamine

Muid andmeid võime kasutada mis tahes eesmärgil, välja arvatud juhul, kui see on kohaldatavate seaduste järgi keelatud. Kui me oleme kohaldatavate seaduste järgi kohustatud muid andmeid isikuandmetena käsitlema, võime neid samadel eesmärkidel, mis on selles deklaratsioonis isikuandmetele kehtivatena loetletud, kasutada ja avaldada. Mõnel juhul liidame muud andmed isikuandmetega. Sellisel juhul käsitleme liidetud andmeid isikuandmetena, kuni need on liidetud.

TURVALISUS

Meie ettevõte on pühendunud mõistlike korralduslike, tehniliste ja administratiivsete meetmete võtmisele, et kaitsta isikuandmeid. Kahjuks ei saa ühegi andmete edastamise või salvestamise süsteemi puhul turvalisust täielikult tagada. Kui teil on alust arvata, et teie suhtlemine meiega ei ole enam turvaline, teavitage meid sellest viivitamatult nii, nagu on kirjeldatud allolevas jaotises „Kontakt“.

VALIKUVÕIMALUSED JA JUURDEPÄÄS

Teie valikuvõimalused seoses teie isikuandmete kasutamise ja avaldamisega

Pakume teile valikuvõimalusi seoses teie isikuandmete kasutamise ja avaldamisega turundamise eesmärgil. Võite teha järgmised valikud.

 1. Meilt turundusalaste e-kirjade saamine. Kui te ei soovi meilt enam turundusalaseid e-kirju saada, saate nende tellimise otse e-kirjas tühistada.
 2. Teie isikuandmete edasiandmine meiega seotud ettevõtetele nende ettevõtete otseturunduslikel eesmärkidel. Kui soovite, et me ei annaks teie isikuandmeid enam edasi meiega seotud ettevõtetele nende ettevõtete otseturunduslikel eesmärkidel, võite sellest meile teada anda, saates e-kirja aadressil privacy@hansgrohe.com
 3. Teie isikuandmete edasiandmine kolmandatele pooltele, kes ei ole meiega seotud, nende isikute otseturunduslikel eesmärkidel. Kui soovite, et me ei annaks teie isikuandmeid enam edasi kolmandatele pooltele, kes ei ole meiega seotud, nende isikute otseturunduslikel eesmärkidel, võite sellest meile teada anda, saates e-kirja aadressil privacy@hansgrohe.com

Püüame teie taotluse(d) võimalikult kiiresti rahuldada. Pange tähele, et turundusalaste e-kirjade saamise tühistamisel võime teile endiselt olulisi administratiivseid teateid saata, mille saamist te tühistada ei saa.

Juurdepääs teie isikuandmetele, teie isikuandmete muutmine või kustutamine

Kui te taotlete isikuandmete korrigeerimist, värskendamist, eemaldamist, piiramist või kustutamist või soovite nendele andmetele juurde pääseda või vaidlustate isikuandmete töötlemise või soovite, et selle lõpetaksime, või kui soovite taotleda oma isikuandmete koopiat mõnele teisele ettevõttele edastamiseks (kui teil on kohaldatavate seaduste järgi selleks õigus), võite meiega jaotises „Kontakt“ kirjeldatud viisil ühendust võtta. Käsitleme teie päringut kohaldatavate seaduste järgi. Kui te elate Californias, vaadake lisateavet päringute kohta, mida te California andmekaitseseaduse CCPA kohaselt esitada võite, jaotisest „Lisateave California kohta“. Märkige päringus üheselt, milliseid isikuandmeid te sooviksite muuta lasta või kas sooviksite, et teie isikuandmed meie andmebaasist kustutataks. Teie kaitsmiseks saame rahuldada ainult selliseid isikuandmeid puudutavad päringud, mis on seotud e-posti aadressiga, millelt meile päringu saadate, võib-olla peame enne päringu rahuldamist veel kord teie isikut kontrollima. Püüame teie taotluse võimalikult kiiresti rahuldada. Pange tähele, et teatud andmeid peame võib-olla enda arhiivi jaoks ja/või enne andmete muutmise või kustutamise taotlemist alustatud tehingute sõlmimiseks säilitama (kui alustate näiteks ostu või osalete kampaanias, saate esitatud isikuandmeid võimaluse korral alles pärast ostu või kampaania lõppu muuta või kustutada). Võite esitada ka kaebuse kohaldatava andmekaitseseaduse oletatava rikkumise toimumise riigi või piirkonna või teie alalise elu- või töökoha riigi või piirkonna EL-i/EMP andmekaitseametile. Andmekaitseametite loendi leiate aadressilt http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

SÄILITAMISE TÄHTAEG

Säilitame isikuandmeid, kuni see on nende kogumise eesmärgi/eesmärkide ja kohaldatavate seaduste alusel vajalik või lubatud.

Säilitamise tähtaja määramise kriteeriumid.

 • Teiega sõlmitud ärialase suhte ja teenuste osutamise periood (näiteks, kuni teil on meie juures konto või kuni te meie teenuseid kasutate).
 • Küsimus, kas me oleme selleks seadusega kohustatud (näiteks on meil teatud määruste järgi kohustus teiega tehtud tehingute andmeid teatud perioodi vältel säilitada, enne kui need kustutada võime).
 • Küsimus, kas säilitamine on meie juriidilisest olukorrast tingitult keelatud (näiteks kohaldatavate aegumistähtaegade, menetluste või ametkondlike uurimiste alusel).

KOLMANDA OSAPOOLE TEENUSED

See andmekaitsedeklaratsioon ei hõlma kolmandate osapoolte, sh lingitud veebisaitidel osutatavate teenuste käitajate, andmekaitse-, teabe- või muid praktikaid. Teenustes olevad lingid ei tähenda, et meie või meiega seotud ettevõtted lingitud saidi või lingitud teenuse eest vastutaksime. Lisaks ei vastuta me teiste ettevõtete, nagu Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM või teised rakenduste arendajad, rakenduste pakkujad, sotsiaalmeediaplatvormide pakkujad, operatsioonisüsteemide pakkujad, mobiilsidepakkujad või seadmete tootjad, andmete kogumise, kasutamise või avaldamise eeskirjade või turbe-eeskirjade või -praktikate eest, sh seoses isikuandmetega, mille teistele ettevõtetele rakenduste kaudu või seoses rakendustega või meie sotsiaalmeedia lehtedega avaldate.

KOLMANDA OSAPOOLE REKLAAM

Töötame koos ettevõtteväliste reklaamiettevõtetega, et näidata võimalikult teid huvitavate kaupade ja teenuste reklaami, kui te vaatate või kasutate teenuseid ja teisi veebisaite või veebiteenuseid.

 • Teile võidakse kuvada teie seadmetes ning kolmandatelt osapooltelt saadavas teabes reklaame selle teabe alusel, mida taotluses esitasite, ning teenuste ja teiste veebisaitide või veebiteenuste kasutamise alusel. Need ettevõtted paigutavad teie brauserisse või tuvastavad seal ühetähendusliku küpsise (ka veebimajakate abil). Nad võivad neid tehnoloogiaid koos teilt kogutud sirvimiskäitumise andmetega kasutada ka selleks, et teid erinevates seadmetes, näiteks mobiiltelefonis ja sülearvutis, tuvastada. Kui te soovite nende protsesside kohta rohkem teavet ning soovite teada, kuidas te saaksite selle välja lülitada seadme arvuti- ja mobiilibrauserites, millega te sellele andmekaitsedeklaratsioonile juurde pääsete, külastage veebisaite http://optout.aboutads.info/#/ ja http://optout.networkadvertising.org/#/. Võite mobiilseadmetes väljalülitamiseks aadressilt www.aboutads.info/appchoices rakenduse AppChoices alla laadida.

TEENUSTE KASUTAMINE ALAEALISTE ISIKUTE POOLT

Teenused ei ole suunatud alla kuueteistaastastele (16) isikutele ja me ei kogu teadlikult isikuandmeid isikutelt, kes on alla 16-aastased.

Teie õigus taotleda sisu eemaldamist

Kui te elate Californias, olete alla 18-aastane ja teenuste registreeritud kasutaja, võite meilt California seadustiku „California Business & Professions Code“ § 22581 alusel nõuda, et eemaldaksime teie poolt teenustes postitatud sisu või teabe, selleks saatke kiri aadressil privacy@hansgrohe-usa.com. Pange tähele, et teie nõudmisega ei ole tagatud sisu või teabe täielik või kõikehõlmav eemaldamine, kuna nt osa teie sisust võivad olla teised kasutajad uuesti postitanud.

KOHTUALLUVUS JA TEISTESSE RIIKIDESSE EDASTAMINE

Teie isikuandmeid võidakse säilitada ja töödelda kõigis riikides, kus meie esindused asuvad või kus meie teenusepakkujad tegutsevad, sealjuures olete teenuste kasutamisel teadlik, et teie andmeid edastatakse teie elukohariigist teistesse riikidesse, sh Ameerika Ühendriikidesse, kus võivad kehtida teie riigi andmekaitsenõuetest teistsugused nõuded. Teatud tingimustel võivad kohtud, politseiametid, järelevalveorganid või julgeolekuorganid nendes teistes riikides olla volitatud teie isikuandmetele juurde pääsema.

LISATEAVE EMP KOHTA Mõne mitte-EMP riigi puhul tunnustab Euroopa Komisjon EMP standarditele vastavat andmekaitset (nende riikide täieliku loendi leiate siit). Juhuks kui andmeid edastatakse EMP-st riikidesse, mida Euroopa Komisjon ei tunnusta, oleme teie isikuandmete kaitseks kehtestanud oma meetmed, nagu Euroopa Komisjoni standardsed lepingutingimused ja siduvad kontserni eeskirjad. Nende meetmete kohta lisateabe saamiseks võite meiega ühendust võtta, nagu jaotises „Kontakt“ on kirjeldatud.

DELIKAATSED ANDMED

Palume teil teenustes või nende kaudu või muul viisil mitte edastada delikaatseid isikuandmeid (nt isikukood, teave rassilise või etnilise päritolu kohta, poliitilised seisukohad, religioon või muud veendumused, tervis, biomeetrilised või geneetilised tunnused, kriminaalne taust või ametiühingu liikmesus), kui teil seda teha ei paluta.

ETTEVÕTTEVÄLISED MAKSETEENUSED

Teenused võivad pakkuda teile võimalust ettevõtteväliste makseteenuste kaudu, kus olete endale konto loonud, äriühingule makseid teha. Kui te meile sellise teenuse kaudu makse teete, koguvad teie isikuandmeid asjaomased kolmandad isikud ja mitte meie, seetõttu kehtivad siis nende kolmandate poolte andmekaitse-eeskirjad ja mitte see andmekaitsedeklaratsioon. Meil puudub kontroll selle üle, kuidas nimetatud kolmandad osapooled teie isikuandmeid koguvad, kasutavad ja avaldavad, ning me ei vastuta selle eest.

SELLE ANDMEKAITSEDEKLARATSIOONI VÄRSKENDUSED

Selle andmekaitsedeklaratsiooni ülaosas olev märkus „VIIMANE VÄRSKENDAMINE“ näitab, millal seda viimati muudeti. Muudatused jõustuvad siis, kui muudetud andmekaitsedeklaratsioon teenustes avaldatakse.

KONTAKT

Hansgrohe SE esindus Eestis, mis asub Mäeluse2/1, 12618 Talinn, Estland, vastutab teie isikuandmete kogumise, kasutamise ja avaldamise eest selle andmekaitsedeklaratsiooni kohaselt. Kui teil on selle andmekaitsedeklaratsiooni kohta küsimusi, võtke meiega ühendust aadressil

info@hansgrohe.ee

või

Hansgrohe SE esindus Eestis
Mäeluse2/1
12618 Talinn
Estland

Võite pöörduda ka meie ettevõtete grupi andmekaitseametniku poole: privacy@hansgrohe.com.

Kuna e-kirjade saatmine ei ole alati turvaline, ärge esitage e-kirjades oma krediitkaardiandmeid ega muud delikaatset teavet.

LISATEAVE CALIFORNIA KOHTA

California 2018. aastal jõustunud andmekaitseseaduse („CCPA“) kohaselt pakume Californias elavatele inimestele järgmisi lisaandmeid meie poolt kogutavate, kasutatavate ja avaldatavate isikuandmete kategooriate kohta, mille leiate siit.

Head nõu annavad

Meie edasimüüjad teie läheduses